När belysningsstolpar behandlas med MM WetCoat sker själva målningen i fyra steg: förbehandling samt målning av grundfärg, mellanfärg och täckfärg. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Principiellt består färgen av bindemedel och pigment och kan delas in i olika färgtyper med utgångspunkt från bindemediets funktion.

När MM WetCoat appliceras på varmförzinkade ytor bör varmförzinkningen uppfylla klass A för att uppnå bästa resultat, vilket vår MM Zink gör. Även varmförzinkade ytor måste förbehandlas för att rengöras från bland annat olja, men framförallt från zinksalter som är vattenlösliga och snabbt bildas utomhus.

Bindemedel

Bindemedet är vanligen löst i organiska lösningsmedel eller finfördelat i vatten. De absolut vanligaste bindemedlen består av organiskt material och kan indelas i tre typer vilka utgör grunden för olika färger:

  • Bindemedel som bildar film enbart genom att lösningsmedlen avdunstar.
  • Bindemedel som när lösningsmedlen avdunstat bildar film genom reaktion med omgivningen.
  • Bindemedel som består av en eller flera komponenter vilka efter blandning och efter att lösningsmedlen avdunstat reagerar med varandra och bildar film.

Pigment

Pigmenten består också av tre typer:

  • Rostskyddspigment, vilka ska förhindra korrosionsprocesser där zink eller zinkfosfat är vanligast förekommande. De flesta färgfabrikanter har på frivillig basis tagit bort de mest miljöfarliga ämnena som till exempel bly från produkterna.
  • Armerande pigment, vilka har formen av små fjäll och ska förhindra vatten och syre att tränga igenom.
  • Kulörpigment vilka ska ge en viss kulör, vid tunna skikt dölja underlaget samt skydda mot UV-strålning vilken bryter ner bindemedlen. Även dessa pigment har under senare år bytts ut från bly och kadmium mot mindre miljöfarliga ämnen.

Hjälpmedel

Färgerna innehåller därutöver även vissa hjälpmedel, bland annat katalysatorer för att påskynda vissa processer, antiskinnmedel för att hindra att färgen torkar på ytan, konsistensgivare för att underlätta applicering, ytaktiva ämnen som ökar bindningen mellan de olika komponenterna i färgen och ökar vätningen mot underlaget och så vidare.

Miljöpåverkan

Utvecklingen går idag mot miljövänligare produkter fria från miljöfarliga metaller och med betydligt mindre lösningsmedel än tidigare, så kallade High solid-produkter, och nu erbjuds även vattenbaserade produkter.

Vid nymålning är det främsta hotet utsläpp av lösningsmedel, vilka är ett problem både för arbetsmiljön såväl som för den yttre miljön. Men även direkt spridning av färg med innehåll av metaller, isocyanater etc. kan orsaka miljöproblem. Minst lika viktigt är dock att ta hänsyn till hela livscykeln och beakta övermålningsbarhet och hur färgen ska tas omhand då den en gång ska bytas ut, det vill säga bortblästring, återvinning av stål etc.

De olika stegen vid MM WetCoat

1. Förbehandling

Vid målning är det i allmänhet ett krav att

  • avlägsna olja och fett med hjälp av hetvattentvätt, avfettning eller dylikt
  • tvätta bort salter med färskvatten, gärna hetvatten vilket ökar salternas löslighet
  • blästra bort övriga fasta föroreningar, till exempel valshud, vilken är ädlare än stål och därför påskyndar korrosion.

Slutligen skapar blästringen en ytprofil som ger god vidhäftning för det första färgskiktet.

En verkstadsgrundfärg eller shopprimer kan påföras för att tillfälligt skydda den blästrade ytan mot återrost före applicering av övriga färgskikt.

2. Grundfärg

Grundfärgen ska väta underlaget väl och ge färgskiktet en varaktig vidhäftning mot underlaget. Den ska förhindra att rost uppkommer samt hindra eventuell spridning av rost från skador i färgen.

För det första färgskiktet, den så kallade grundfärgen, kan det vid applicering direkt mot stål väljas en zinkrik färg vilken ger ett visst katodiskt (galvaniskt) skydd vilket ökar livslängden. I detta fall bör en eventuell verkstadsgrundfärg eller shopprimer först avlägsnas, såvida inte denna är zinkrik.

3. Mellanfärg

Mellanfärgen är till för att ge en god vidhäftning mot grundfärgen vilket är särskilt viktigt vid montering då det kan gå långa tider mellan applicering av de olika färgskikten i systemet.

Mellanfärgen bygger ofta upp ett tjockt färglager för att bygga upp systemets totala skikttjocklek vilket i sig försvårar för syre och vatten att tränga ner till stålets yta och därmed förhindra att rost över huvud taget kan uppstå.

Mellanfärgen kan ibland även användas som täckfärg då inga krav ställs på glans eller kulör.

4. Täckfärg

Täckfärgens funktion är att ge färgsystemet god motståndskraft mot den omgivande miljön och ge en estetiskt tilltalande yta där glans och kulör ofta är avgörande.

Senast uppdaterad: