Grundläggning

Bultfundamentets överkant ska (av både kapacitets- och påkörningsskäl) ligga högst 50 mm ovan färdig mark. Fundamentet ska sättas så lodrätt som möjligt.

En sida av fundamentet ska ligga parallellt med vägens längdriktning för att stolparna ska komma vinkelrätt mot körbanan. Normalt bör också kabelintagshålen ligga i vägens längdriktning.

Anvisning för stolpmontage

Bultfundamentets övre muttrar och brickor tas bort. De undre brickorna och muttrarna justeras så att de är i våg. Stolpen lyftes och ställes på de undre brickorna och muttrarna. Stolpen säkras med att lätt skruva åt de övre muttrarna, inklusive brickor.

Stolpen kan nu finriktas i lod med hjälp av exempelvis vattenpass och genom justering av de undre muttrarna. Därefter låses stolpen genom att de övre muttrarna och brickorna dras åt med normalt åtdragningsmoment.

Anmärkning

Vid projektering bör hänsyn tas till avvikelser från kapacitetsförutsättningarna (se produktsidan), till exempel vid grundläggning i slänt. Vid lutning på 1:3 (cirka 18,5°) kan man beräkna att kapaciteten minskar till 50–60% av angivna tabellvärden. I slänt kan den minskade kapaciteten, om erforderligt, kompenseras med ett längre fundament.

Senast uppdaterad: