Instruktioner

Monteringsanvisning för våra bultfundament

Här hittar du monteringsanvisning gällande hur grundläggning och stolpmontage bör ske på våra bultfundament.

Grundläggning

Bultfundamentets överkant ska (av både kapacitets- och påkörningsskäl) ligga högst 50 mm ovan färdig mark. Fundamentet ska sättas så lodrätt som möjligt.

En sida av fundamentet ska ligga parallellt med vägens längdriktning för att stolparna ska komma vinkelrätt mot körbanan. Normalt bör också kabelintagshålen ligga i vägens längdriktning.

Anvisning för stolpmontage

Bultfundamentets övre muttrar och brickor tas bort. De undre brickorna och muttrarna justeras så att de är i våg. Stolpen lyftes och ställes på de undre brickorna och muttrarna. Stolpen säkras med att lätt skruva åt de övre muttrarna, inklusive brickor.

Stolpen kan nu finriktas i lod med hjälp av exempelvis vattenpass och genom justering av de undre muttrarna.

Anmärkning

Vid projektering bör hänsyn tas till avvikelser från kapacitetsförutsättningarna (se produktsidan), till exempel vid grundläggning i slänt, då detta minskar kapaciteten.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.