Miljö

För miljön och framtiden – några krav som ställs och hur vi jobbar

Det finns en mängd olika krav på våra produkter. Här lyfter vi tre områden där vi har krav på oss gällande hållbarhet och miljön, samt berättar lite om hur vi jobbar med detta i företaget.

1. Trafikverkets krav på material och varor

När Trafikverket ska väja material och varor finns det vissa krav som måste följas. Dessa krav omfattar

 • krav på aktiva produktval
 • miljöprestandakrav
 • redovisningskrav och krav på dokumentation
 • verifiering av kraven.

Krav på aktiva produktval

Krav på aktiva produktval betyder kortfattat att material och varor i första hand ska klara Trafikverkets regler för grupp A, det vill säga att de inte ska innehålla några utfasnings- eller riskminskningsämnen över angivna halter enligt kriterierna (se länk till detta nedan).

Om det inte är möjligt att uppfylla kriterierna i grupp A får produkter som uppfyller kraven i grupp B användas. Det vill säga att riskminskningsämnen får användas, men inga utfasningsämnen över angivna halter enligt kriterierna.

Ska produkter som uppfyller kraven i grupp C, D eller E användas krävs uppfyllande av ytterligare villkor och dokument.

Miljöprestandakrav

Miljöprestandakravet som finns sedan 2018-04-15 för material och varor använda vid vägentreprenader är att minst 80 % av antalet inbyggda material och varor ska klara kriterierna för grupp A.

Redovisningskrav och krav på dokumentation

Material och varor som projekteras eller byggs in i anläggningen ska dokumenteras i en materialförteckning som uppfyller Trafikverkets minimikrav. Där ska även produktvalsanalyser och riskanalyser bifogas som bilaga.

Verifiering av kraven

Uppfyllandet av kriterierna för grupp A-E ska kunna verifieras genom antingen BASTA/BETA-registrering, bedömning från bedömningssystem (Byggvarubedömningen eller SundaHus) eller intyg från leverantör.

2. Byggproduktförordningens krav på hållbar användning av naturresurser

Enligt Byggproduktförordningen ska byggnadsverk vara lämpade för den användning den är avsedd för, och om det får normalt underhåll ska det även uppfylla ett antal grundläggande krav under en “ekonomiskt rimlig livscykel”.

Bland dessa grundläggande krav finns bland annat “Hållbar användning av naturresurser”, vilket innebär att byggnadsverken ska projekteras, byggas och rivas så att använd­ningen av naturresurser är hållbar och i synnerhet säkerställer

 • möjlighet till återanvändning eller återvinning av byggnadsverken, deras material och delar efter rivning
 • byggnadsverkens beständighet
 • användning av miljövänliga råmaterial och återvunnet material i bygg­nadsverken.

För att öka möjligheterna till hållbart byggande menar de även att prestandadeklara­tionen i tillämpliga fall bör åtföljas av information om innehåll av farliga ämnen i byggprodukten.

3. Trafikverkets krav på systematiskt miljöarbete

Vid upphandling av entreprenadtjänster hos Trafikverket ställs bland annat en del generella miljökrav som gäller för alla upphandlingar, med syfte att åstadkomma kostnadseffektiv miljönytta vid genomförandet av entreprenader.

Vi som producenter är ju aldrig med direkt i upphandlingar, men dessa krav gäller även samtliga underentreprenörer, deras organisationer och den verksamhet som de bedriver, inom ramen för den verksamhet som uppdraget från beställaren gäller.

Bland de generella kraven som finns är ett av dem krav på att entreprenören ska ha ett systematiskt miljöarbete som ska användas för att minska miljöpåverkan från uppdraget. Vid större entreprenader utökas detta till krav på ett strukturerat miljöledningssystem. Detta miljöarbete ska vara dokumenterat och kunna presenteras för Trafikverket på begäran.

Utöver detta finns det bland annat krav på drivmedel och utsläpp av koldioxid som ska uppfylla vissa kriterier och krav på vissa Euro-klasser för tunga fordon.

Så jobbar vi

För att kontrollera och minska vår miljöpåverkan arbetar vi sedan 2005 enligt standarden SS-EN ISO 14001. Vi började med att kartlägga våra källor till miljöpåverkan, och att utreda vilka lagar och förordningar som omfattar vår verksamhet. Med utredningen som grund sattes de första målen för vårt miljöarbete.

Tre betydande miljöaspekter i vår verksamhet är transporter (så väl leveranser som tjänsteresor), avfall och energianvändning. Dessa jobbar vi med genom att exempelvis materialoptimera våra produkter, ha koll på våra inköp, samt att återvinna det lilla spill som ändå blir. Miljömålen revideras sedan varje år och följs upp med mätning och effektivisering.

Stena Recycling tar hand om vårt spill, skrot och farligt avfall. Enligt dem lämpar sig metallskrot mycket bra för metallåtervinning och kan i princip återvinnas oändligt många gångar. Produkterna i sig går dessutom att återvinna när de har tjänat klart som ljusbärare.

Vi är godkända enligt Byggvarubedömningen, följer de standarder som är aktuella för oss samt att alla belysningsstolpar är CE-märkta.

Se till att välja rätt redan från början

Det är mycket som spelar in när man räknar på hur mycket en produkt påverkar miljön. Att börja med en ordentlig kravanalys är en bra startpunkt, så väl för att få ett friktionsfritt projekt som för att kunna jobba hållbart och med stor hänsyn till miljön.

Har du koll på vad som behövs till ditt projekt kan vi se till att din produkt är optimerad för detta. Att använda en stolpe som inte håller måttet innebär i bästa fall att du kommer behöva byta ut stolpen, vilket ger resursslöseri och onödiga utsläpp vid extra leveranser, och i värsta fall att någon skadas när den inte håller för belastningen. Även en för grov stolpe betyder resursslöseri, och lastbilen som fraktar din stolpe behöver köra en tyngre last vilket resulterar i mer utsläpp.

När du ska välja rätt stolpe behöver du ta hänsyn till exempelvis:

 • vart stolpen ska stå (kommun och placering, det vill säga berg, bro, kustnära etc.)
 • vilken armatur som ska användas (vikt och projicerad vindyta)
 • vilka armlängder stolpen ska ha
 • om det ska gå att montera något annat på stolpen.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.