Verksamhetssystemet

Vårt mål är att ha långsiktiga relationer och nöjda kunder, och även exempelvis att minska vår påverkan på miljön och ha en fortsatt hög arbetstillfredsställelse på företaget.

För att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete använder vi oss av vad vi kallar Verksamhetssystemet. Detta system omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och integrerar olika standarder och förordningar för att tillsammans skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, hög arbetstillfredsställelse och långsiktig lönsamhet – för så väl oss som miljön.

Kvalitet

Kvalitetsstyrningen omfattar:

Ett exempel på detta är den stora kundundersökningen vi gjorde under 2017, där vi skänkte 50 kr per svar vi fick in till Cancerfonden, och som vi nu kan använda för att se över våra rutiner, vår kommunikation och våra produkter.

Miljö

Grunden i vårt miljöarbete är vår miljöpolicy som säger att vi ska

Några exempel på hur vi jobbar med detta är att vi alltid föreslår det mest miljövänliga alternativet av ytbehandling som passar för aktuellt projekt och att vi jobbar mycket med att optimera användningen av materialet för att minimera spill och energiåtgång.

Arbetsmiljö

Den 12 mars publicerades ISO 45001:2018, världens första internationella standard för arbetsmiljö. Den nya standarden syftar till att förbättra arbetsmiljön och innehåller krav på hur ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Vi blev klara med övergången under sommaren 2018.

Vårt arbetsmiljöarbete består bland annat av skyddsronder. Eftersom att vi nu är över 50 medarbetare kommer vi även att bilda en skyddskommitté där vi driver övergripande frågor som rör vår gemensamma arbetsmiljö. 

Exempel på frågor som kan tas upp är företagshälsovård, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Gruppen ska också vara med och diskutera eventuella förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation.