Verksamhetssystemet

För utveckling av kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi vill bland annat ha långsiktiga relationer och nöjda kunder, minska vår påverkan på miljön och ha en fortsatt hög arbetstillfredsställelse på företaget. För att hjälpa oss i arbetet med detta använder vi oss av vad vi kallar för Verksamhetssystemet.

Detta system omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och integrerar olika standarder och förordningar. Syftet är att tillsammans skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, hög arbetstillfredsställelse och långsiktig lönsamhet – för så väl oss som miljön.

Spännstolpar över Söderlyckan Skatepark i Lund.

Kvalitet

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 vilket bland annat omfattar:

 • policy och mål för organisationen
 • organisations- och befattningsbeskrivningar
 • en rad rutiner och instruktioner som täcker alla viktiga processer i verksamheten
 • mätning av kundnöjdhet
 • övervakningsprocesser som ser till att rutiner och instruktioner är effektiva
 • systematisk insamling av statistik som ligger till grund för beslut
 • kontroll av produktionen för att minska fel och kunna införa korrigerande åtgärder vid behov
 • regelbundna omprövningar av enskilda processer och kvalitetssystem
 • rutiner för att underlätta ständiga förbättringar
 • kompetensutveckling av medarbetare.

Ett exempel är att vi genomför undersökningar bland våra kunder och andra kontakter två gånger per år för att fånga upp potentiella förbättringsområden.

Miljö

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015. Grunden i vårt miljöarbete är vår miljöpolicy som säger att vi ska

 • använda vår miljöutredning som underlag för att utarbeta miljömål och miljöprogram
 • minimera resursförbrukning med råvaror och energi
 • sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer på oss
 • arbeta förebyggande och sträva efter förbättringar
 • prioritera varor och tjänster som innebär en mindre belastning för miljön framför övriga produkter
 • utbilda och engagera alla medarbetare i våra miljöfrågor
 • visa öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet och övriga intressenter.

Ett exempel är att vi jobbar mycket med att optimera användningen av materialet för att minimera spill och energiåtgång, är med och förbättrar ytbehandlingar, byter ut tjänstebilar mot elbilar samt använder el från vattenkraft.

Arbetsmiljö

Den 12 mars publicerades ISO 45001:2018, världens första internationella standard för arbetsmiljö. Den nya standarden syftar till att förbättra arbetsmiljön och innehåller krav på hur ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Vi blev klara med övergången under sommaren 2018.

Vårt arbetsmiljöarbete består bland annat av skyddsronder. Vi har även bildat en skyddskommitté där vi driver övergripande frågor som rör vår gemensamma arbetsmiljö. 

Exempel på frågor som kan tas upp är företagshälsovård, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Gruppen är också med och diskuterar eventuella förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation.