Företaget

Interna värdeord och spelregler

Under 2022 tog medarbetarna och ledningen på Moramast fram värdeordet KRAFT och de spelregler som gäller för hela företaget. Detta kompletterar och förtydligar de koncerngemensamma värderingarna.

Vad säger våra medarbetare?

Det har hänt mycket sedan jag började jobba på Moramast januari 2018. Bland annat har all personal tillsammans tagit fram en värdegrund. Det är viktigt för mig. Annars kan man ju inte dra åt samma håll. Genom värdegrunden har vi en grund att stå på – både när det blåser och när det är frid och fröjd.

Henrik Matsson
Försäljning, Moramast

Våra värderingar

Vårt värdeord KRAFT står för

K – Kommunikation

Allt samarbete bygger på bra kommunikation. Helt enkelt att vi pratar med varandra, inom vår närmsta grupp, mellan olika grupper, mellan avdelningar, mellan kontor och produktion, mellan chef och kollega, mellan oss och kund etc.

R – Rätt från mig

Varje kollega gör alltid vad den kan för att det arbete som lämnas vidare till någon annan internt eller externt alltid är rätt.

A – Ansvar

Vi känner alla ett ansvar för våra egna arbetsuppgifter, för varandra, för företaget, hur vi uppfattas utåt, för arbetsmiljön, för den globala miljön. Ser vi något som är fel, eller riskerar att bli fel, har vi ett ansvar att säga till och agera.

F – Framåt tillsammans

Nyckeln till att vi ska fortsätta vara framgångsrika är att vi hela tiden blickar framåt. Vad kan vi bli bättre på? Vad har vi för möjligheter? Vad kan vi se i vår framtid? Ett driv att alltid bli bättre! Detta gör vi tillsammans då vi alltid är starkare och smartare tillsammans än ensam.

T – Trivsel

Det är viktigt att vi alla trivs på vår arbetsplats. Om vi trivs och mår bra presterar vi bättre, är friskare och har mer kraft och energi till alla övriga delar i KRAFT. En grundpelare för trivsel är att vi kan känna oss trygga. Det handlar om att vi inte ska behöva vara oroliga för att skada oss. Att vi ska känna oss trygga att vi får vara oss själva och inte bli negativt särbehandlade. Att vi har en trygghet i att våra jobb finns kvar och att vi kan få lön varje månad.

Våra spelregler

Regler för att öka trivseln och tryggheten på arbetsplatsen

All personal på Moramast har tillsammans tagit fram åtta spelregler som även speglar värdeordet KRAFT. Spelreglerna är helt enkelt saker vi tycker är viktiga för att vi ska känna oss trygga och må bra på arbetet.

Vi hälsar och har ett trevligt bemötande

Det är grundläggande att vi alla hälsar på varandra och att vi håller en god ton även om vi tycker olika. Vi ska behandla alla med respekt.

Vi har en rak och ärlig kommunikation

Vi pratar med varandra och inte om varandra helt enkelt. Men det handlar även om hur vi pratar med varandra. Till exempel är det viktigt med trevligt bemötande i vår kommunikation.

Vi lyssnar aktivt på varandra

När våra kollegor har något att säga lyssnar vi aktivt, det vill säga vi fokuserar på den som talar och gör inte annat samtidigt. Vi beaktar även vad han eller hon säger och slår det inte bara ifrån oss.

Vi ber om hjälp och hjälper varandra

Ingen kan allt, och vi blir starkare och smartare tillsammans. Vi ska inte tveka för att be varandra om hjälp om vi är osäkra eller inte vet hur vi ska göra. Och vi ska alltid ställa upp och hjälpa varandra. Inte bara när någon ber om hjälp, utan även se och fråga om en kollega kan behöva en hjälpande hand.

Vi ger varandra feedback

Ett av det bästa sätten för både individer och företag att utvecklas är att ge varandra feedback. Den ska vara välmenande, konstruktiv och konkret och fokusera på beteendet, inte på personlighet och åsikter. På samma sätt behöver vi också vara öppna för att ta emot feedback och använda den för att utvecklas.

Vi lär av misstag

Vi kan och vet inte allt från början. Vi kommer alla göra misstag – särskilt när vi provar att göra något nytt eller annorlunda än vad vi brukar. Att något inte blir bra eller rent av fel är okej. Bara vi tar lärdom av våra misstag, korrigerar och gör rätt (eller bättre) nästa gång. Detta är ett bra sätt för att ständigt utvecklas, både som individer men även som företag. Att vi vågar prova nytt och utmanar oss själva.

Allas ord är lika värda

Alla ska få komma till tals. Synpunkter, förslag och idéer är lika viktiga oavsett vilken kollega som för fram dem. Det vill säga oavsett var i organisationen kollegan befinner sig och oavsett vilken roll eller ansvar kollegan har.

Vi har roligt!

Vi tillbringar mycket tid på jobbet, så varför inte försöka ha roligt och trevligt tillsammans?!

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Med våra utskick får du inspiration och information direkt i din inbox.