Uppbyggnad

På bultfundamenten finns det två motstående kabelintag med öppning ca 700 mm under fundamentets överkant.

Bultfundamenten har uppstickande, och ovan betong helgängade, grundskruvar. Dessa är försedda med dubbla muttrar och fyrkantbrickor.

Material

Kapacitet

Tabellvärden på kapaciteten gäller för
markslag I: Grovt grus, morän, hård pinnmo med inre friktionsvinkel, Ø=40° och densitet y=18 kN/m och
markslag II: Sand, mo, mjäla och fast lera med inre friktionsvinkel, Ø=32° och densitet y=17 kN/m

under förutsättning

Grundläggning

Bultfundamentets överkant ska (av både kapacitets- och påkörningsskäl) ligga högst 50 mm ovan färdig mark. Fundamentet ska sättas så lodrätt som möjligt.

En sida av fundamentet ska ligga parallellt med vägens längdriktning för att stolparna ska komma vinkelrätt mot körbanan. Normalt bör också kabelintagshålen ligga i vägens längdriktning.

Anvisning för stolpmontage

Bultfundamentets övre muttrar och brickor tas bort. De undre brickorna och muttrarna justeras så att de är i våg. Stolpen lyftes och ställes på de undre brickorna och muttrarna. Stolpen säkras med att lätt skruva åt de övre muttrarna, inklusive brickor.

Stolpen kan nu finriktas i lod med hjälp av exempelvis vattenpass och genom justering av de undre muttrarna. Därefter låses stolpen genom att de övre muttrarna och brickorna dras åt med normalt åtdragningsmoment.