Vad är Corroprosystemet?

Grundförutsättningen för alla bra korrosionsskydd är val av lämpliga beläggningssystem, kunskaper om förbehandling och sakkunnigt arbete. Corropro har sedan 1982 utvecklat och utfört termoplastbeläggning och har med mer än 15 års erfarenhet visat sig besitta just dessa kunskaper.

Ytbehandling med Corroprosystemet utföres idag av Alvenius industrier (rör och rördelar) samt av Midroc Alucrom (stolpar, tankar, pålar med mera).

Det kompletta korrisionsskyddet

Ett mycket stort problem är korrosion på befintliga stolpar och master, speciellt i markbandet. Det har inträffat, och kommer att inträffa, att stolpar viker sig på grund av dåligt underhåll. Ännu har ingen allvarlig olycka rapporterats av denna orsak, men det kan ske.

Corroprosystemet ökar livslängden hos produkter och minskar underhållskostnaderna. Det ger en yta som är hygienisk och beläggningen är internationellt godkänd för direkt kontakt med livsmedel.

I fråga om livslängdskostnad står sig gods belagt med Corroprosystemet mycket väl i jämförelse med andra korrosionsbeständiga material som rostfritt stål, glas och keramiska material.

Systemet klarar kraven i ytterst aggresiva miljöer såsom saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer och vid stora temperaturvariationer. Det ger en hög mekanisk slitstyrka och hög slagtålighet då termoplastskiktet är 300-700 µm. Ytan är heltäckande, porfri och stark, vilket gör den hygienisk, smutsavisande och estetisk.

Corroprosystemet är flexibelt med olika metoder för beläggning för olika typer av gods: virvel och rotationssintring, elektrostat-, flock- och flamsprutning.

Vid test av alternativa korrosionsskydd på stolpar som utfördes av Korrosionsinstitutet på uppdrag av Kommunförbundet och Vägverket, fick Corroprosystemet högsta betyg. Flera tusen belysningsstolpar har försetts med detta skydd, vilket utöver en estetiskt tilltalande yta, även ger det bästa korrosionsskyddet.

Corroprosystemet finns på en rad olika konstruktioner, kort sagt överallt där korrosionsproblem dyker upp.

Vidhäftning

Ett varaktigt korrosionsskydd måste vidhäfta till den metall som skyddet ska verka på. Denna vidhäftning ska vara bestående och vid en skada ska inte korrosion kunna få fäste under ytan. Vid test utförd enligt ISO 7253 var resultatet att vidhäftningsförlust i skada var mindre än 10 mm, och underkorrosion 2-3 mm.

Väderbeständighet

Korrosionsskyddet ska inte påverkas av UV-strålning eller annan påverkan såsom till exempel surt nedfall. Vid test utförd enligt ASTM G53/88 visade termoplasten inte någon synbar förändring i vare sig kulör eller glans. Vid test av termobeläggningen enligt Corroprosystemet på belysningsstolpar som utfördes av Korrosionsinstitutet ges prognosen bra att klara 50 års livslängd. Av 14 olika korrosionsskydd som testades var det bara tre stycken som klarade prognosen bra.

Kemikaliebeständighet

Termoplaster klarar generellt både sur och hög alkalisk miljö. Tester som utförsts i mycket agressiv miljö, som till exempel transport av syror i rör, har gett mycket bra resultat.

Flexibilitet

Korrosionsskydd bör ha god flexibilitet, även vid låga temperaturer som -30-40 C. Den termoplast som vi oftast väljer har mycket hög flexibilitet, cirka 800% före brott. Detta är mycket viktigt vid exempelvis böjningar, vibrationer samt vid slag och stötar, vilket annars skulle betyda mikrokrackeleringar i ytbeläggningen.

Slagseghet

Ytbeläggningar ska klara slag och stötar vid mekanisk påverkan i samband med exempelvis montering, transport med mera. Corroprosystemet klarar detta mycket bra (se ovan beträffande Flexibilitet).

Test utförd enligt Gardner ISO 6272 med goda resultat.

Nötningshållfasthet

Ytor bör klara viss nötning, utan att slitas bort eller släppa från underlaget. Här väljer man typ av termoplast efter de krav som ställs. Detta kan betyda att man i vissa fall måste använda en “hårdare” plast, vilket givetvis medför mindre flexibilitet.

Test utförd enligt Taber ASTM D4060/84 (PPA 571) med goda resultat.

Underrost

Ett högvärdigt korrosionsskydd ska klara gränsvärdet max 10 mm spridning från repa till frilagd kant enligt SS 18 42 19. Detta klarar Corroprosystemet (se ovan besrivet Vidhäftning).

Elektrisk genomslaghållfasthet

Korrosionsskydd ska vara täta så kallade barriärskydd för att förhindra korrosionsangrepp. Alla termoplastade ytor enligt Corroprosystemet porositets testas med 1 kv/100 µm för att bli godkända. (Vid till exempel 600 µm alltså 6 kv).

Miljöpåverkan

Alla strävar idag efter att värna om miljön, detta innebär att användaren idag har ett ansvar att välja miljövänliga korrosionsskydd. Samtliga termoplaster som används i Corroprosystemet ska vara miljöopåverkande både i produktion, användande och/eller vid destruktion. Till exempel termoplasten PPA 571 som är vanligt förekommande i Corroprosystemet uppfyller kraven enligt EU direktiv 91/155/EEC.

Reparation av skadad yta

Skador som kan uppstå vid till exempel transport, montering och hantering ska enkelt gå att reparera. En termoplastbeläggning är i motsats till härdplaster mycket enkel att reparera då den bibehåller sitt termiska minne under en mycket lång tid. Vid reparation avger den inte några giftiga gaser eller annan påverkan.

Termoplastbeläggning av belysningsstolpar

Svenska Kommunförbundet beslöt 1985 att genomföra ett FoU-projekt om rostskydd av belysningsstolpar med mera. Detta projekt visade med all tydlighet att behovet av förstärkt rostskydd på stolpar var mycket stort.

1990 togs ett program för fältprovning fram, som skulle utföras av Korrosionsinstitutet i samarbete med Kommunförbundet och Vägverket. 1998 redovisades resultatet av fältprovningen där man gav prognoserna bra, tvivelaktigt eller dåligt när det gällde att klara 50 års livslängd. Endast tre stycken av ursprungligen 14 stycken olika system klarade prognosen bra. Resultatet av testen finns i KI:s rapport med reg.nr: 54 291.

Corroprosystemet var bland dessa tre, och det medförde att Stockholm Stad tog beslut att aldrig sätta ut nya stolpar utan detta förstärkta korrosionsskydd. Till dags dato har tiotusentals stolpar blivit termoplastade av oss.