Jump to main content

DT-fundament

Fundamenten har kvadratisk tvärsektion och är försedda med uppstickande och ovan betong helgängade grundskruvar vardera försedda med dubbla muttrar och 4-kantbrickor. De undre muttrarna är från fabrik iskruvade till grundläge för stolpmontage. Två motstående kabelintag finns med öppning ca 700 mm under fundament övre kant. Kapaciteten är beräknad för två markslag, I respektive II, som definieras nedan.

Basfakta

Material

 • Betong: C32/40, 4% lufthalt. VCT Max 0,55. Frostbeständig miljöklass B3 (måttlig betongaggressiv miljö).
 • Grundskruvar, HGS 8.8 FZV 27J -20°C DIN 976 
 • Muttrar, M6M 8 FZV ISO 4032 
 • Brickor, BRB FZV HV200 ISO 7089 
 • Stänger och Armeringsbyglar B500BT, 
 • Miljöklass A2, måttlig armeringsaggressiv 
 • Täckande betongskikt, 50 mm mot mark, 35 mm övrigt 

Kapacitet

Beräknade tabellvärden på kapaciteten gäller för
markslag I: Grovt grus, morän, hård pinnmo med inre friktionsvinkel, Ø=40° och densitet y=18 kN/m och 
markslag II: Sand, mo, mjäla och fast lera med inre friktionsvinkel, Ø=32° och densitet y=17 kN/m

under förutsättning

 • att marken är plan och fundamentets överkant ligger högst 50 mm över markytan
 • att grundvattenytan ligger lägre än fundamentets underkant
 • att återfyllning sker med friktionsjord med liten andel finmaterial
 • att fyllnings- och packningsklass 2 i MarkAMA 93, tabell C/4 tillämpas

 

DT Fundament Moramast

Anmärkning 

Vid projektering bör hänsyn tas till avvikelser från kapacitetsförutsättningarna enligt ovan. Till exempel vid grundläggning i slänt. Vid släntlutning 1:3 (cirka 18,5°) kan man beräkna att kapaciteten minskar till 50–60% av angivna tabellvärden. I slänt kan den minskade kapaciteten, om erforderligt, kompenseras med ett längre fundament.

Grundläggning

Fundamentets överkant ska (av både kapacitets- och påkörningsskäl) ligga högst 50 mm ovan färdig mark. Fundamentet ska sättas så lodrätt som möjligt. Beträffande återfyllning och packning, se under Kapacitet ovan.

En sida av fundamentet ska ligga parallellt med vägens längdriktning för att eventuellt stolparna ska komma vinkelrätt mot körbanan. Normalt bör också kabelintagshålen ligga i vägens längdriktning.

Anvisning för stolpmontage

Fundamentets övre muttrar och brickor demonteras, (se bild).
 Stolpen lyftes och ställes på undre brickor och muttrar som från fabrik ska vara iskruvade till ca 10 mm från fundamentets ovankant. Stolpen säkras med att lätt skruva åt de demonterade muttrarna inklusive brickor.

Stolpen kan nu finriktas i lod med hjälp av exempelvis vattenpass och genom justering av undre muttrar. Därefter låses stolpen med övre muttrarna och brickor.

E-nummerBeteckningDjupbØGc.c-mått
bultar
IIIMax
rör dim. Ø
BasmåttVikt
kg
7778811 DT 109 900 120 M16 190x190 7,1 4,8 108–121 280x280 150
7778812 DT 112 1 200 120 M16 190x190 17,6 11,8 108–121 280x280 200
7778813 DT 114 1 400 120 M16 190x190 28,5 19,0 108–121 280x280 235
7778814 DT 212 1 200 150 M20 230x230 20,1 13,4 127–168 320x320 250
7778815 DT 214 1 400 150 M20 230x230 32,6 21,7 127–168 320x320 290
7778816 DT 216 1 600 150 M20 230x230 49,3 32,9 127–168 320x320 335
7778817 DT 312 1 200 150 M20 290x290 23,9 16,0 178–194 380x380 350
7778818 DT 314 1 400 150 M20 290x290 38,7 25,8 178–194 380x380 410
7778819 DT 316 1 600 150 M20 290x290 58,6 39,1 178–194 380x380 465
7778820 DT 318 1 800 150 M24 290x290 84,3 56,3 219 380x380 520

Fler produkter inom samma kategori

Relaterat