Jump to main content

Verksamhetssystemet

Tillsammans för att bli ett bättre företag

Vårt mål är att ha långsiktiga relationer och nöjda kunder, men även exempelvis att minska vår påverkan på miljön och ha en fortsatt hög arbetstillfredsställelse på företaget.

För att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete använder vi oss av vad vi kallar Verksamhetssystemet. Detta system omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och integrerar olika standarder och förordningar för att tillsammans skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, hög arbetstillfredsställelse och långsiktig lönsamhet – för så väl oss som miljön.

Svetsare

Kvalitet

Kvalitetsstyrningen omfattar:

 • policy och mål för organisationen
 • organisations- och befattningsbeskrivningar
 • en rad rutiner och instruktioner som täcker alla viktiga processer i verksamheten
 • mätning av kundnöjdhet
 • övervakningsprocesser som ser till att rutiner och instruktioner är effektiva
 • systematisk insamling av statistik som ligger till grund för beslut
 • kontroll av produktionen för att minska fel och kunna införa korrigerande åtgärder vid behov
 • regelbundna omprövningar av enskilda processer och kvalitetssystem
 • rutiner för att underlätta ständiga förbättringar
 • kompetensutveckling av medarbetare.

Ett exempel på detta är den stora kundundersökningen vi gjorde under 2017, där vi skänkte 50 kr per svar vi fick in till Cancerfonden, och som vi nu kan använda för att se över våra rutiner, vår kommunikation och våra produkter.

Miljö

Grunden i vårt miljöarbete är vår miljöpolicy som säger att vi ska

 • använda vår miljöutredning som underlag för att utarbeta miljömål och miljöprogram
 • minimera resursförbrukning med råvaror och energi
 • sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer på oss
 • arbeta förebyggande och sträva efter förbättringar
 • prioritera varor och tjänster som innebär en mindre belastning för miljön framför övriga produkter
 • utbilda och engagera alla medarbetare i våra miljöfrågor
 • visa öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet och övriga intressenter.

Några exempel på hur vi jobbar med detta är att vi alltid föreslår det mest miljövänliga alternativet av ytbehandling som passar för aktuellt projekt och att vi jobbar mycket med att optimera användningen av materialet för att minimera spill och energiåtgång.

Arbetsmiljö

SS-OSHAS 18001 kommer att ersättas av standarden ISO 45001; den första ISO-standarden för arbetsmiljö.

Skillnaden från den gamla standarden är följande:

 • Nya struktur- och fokusområden.
 • I nuläget har den 50 % fler skall-krav än den gamla (som har 60 stycken).
 • Det är större förväntningar på ledningen.
 • Hela ledningen är ansvarig.
 • Risker och möjligheter sätts i vidare perspektiv.
 • Det är mera konkret om hur man bör uppnå mål och hur man kan gå till väga.
 • Fokus ligger på att förbättra arbetsmiljön (inte ledningssystemet).

Läs mer på ISO:s hemsida (engelska) eller på SIS hemsida.

Relaterat