Jump to main content

Verksamhetssystemet

Tillsammans för att bli ett bättre företag

Vårt mål är att ha långsiktiga relationer och nöjda kunder, men även exempelvis att minska vår påverkan på miljön och ha en fortsatt hög arbetstillfredsställelse på företaget.

För att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete använder vi oss av vad vi kallar Verksamhetssystemet. Detta system omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och integrerar olika standarder och förordningar för att tillsammans skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, hög arbetstillfredsställelse och långsiktig lönsamhet – för så väl oss som miljön.

Svetsare

Kvalitet

Kvalitetsstyrningen omfattar:

 • policy och mål för organisationen
 • organisations- och befattningsbeskrivningar
 • en rad rutiner och instruktioner som täcker alla viktiga processer i verksamheten
 • mätning av kundnöjdhet
 • övervakningsprocesser som ser till att rutiner och instruktioner är effektiva
 • systematisk insamling av statistik som ligger till grund för beslut
 • kontroll av produktionen för att minska fel och kunna införa korrigerande åtgärder vid behov
 • regelbundna omprövningar av enskilda processer och kvalitetssystem
 • rutiner för att underlätta ständiga förbättringar
 • kompetensutveckling av medarbetare.

Ett exempel på detta är den stora kundundersökningen vi gjorde under 2017, där vi skänkte 50 kr per svar vi fick in till Cancerfonden, och som vi nu kan använda för att se över våra rutiner, vår kommunikation och våra produkter.

Miljö

Grunden i vårt miljöarbete är vår miljöpolicy som säger att vi ska

 • använda vår miljöutredning som underlag för att utarbeta miljömål och miljöprogram
 • minimera resursförbrukning med råvaror och energi
 • sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer på oss
 • arbeta förebyggande och sträva efter förbättringar
 • prioritera varor och tjänster som innebär en mindre belastning för miljön framför övriga produkter
 • utbilda och engagera alla medarbetare i våra miljöfrågor
 • visa öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet och övriga intressenter.

Några exempel på hur vi jobbar med detta är att vi alltid föreslår det mest miljövänliga alternativet av ytbehandling som passar för aktuellt projekt och att vi jobbar mycket med att optimera användningen av materialet för att minimera spill och energiåtgång.

Arbetsmiljö

Den 12 mars publicerades ISO 45001:2018, världens första internationella standard för arbetsmiljö.

Standarden som ersätter OHSAS 18001, följer ISO:s high level structure, som gör det enklare och mera kostnadseffektivt att integrera arbetsmiljöledning med andra ISO- standarder för till exempel kvalitet och miljö.

Under en övergångsperiod på 3 år från den 12 mars 2018 är certifikat enligt OHSAS 18001 fortfarande giltiga. Efter 12 mars 2021, gäller enbart ISO 45001- certifikat.

Relaterat