Jump to main content

Kvalitetsarbete

Tillsammans för att bli ett bättre företag

Vårt mål är att ha långsiktiga relationer och nöjda kunder, men även exempelvis att minska vår påverkan på miljön och ha en fortsatt hög arbetstillfredsställelse på företaget.

För att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete använder vi oss av ett större system som vi kallar Verksamhetssystemet. Detta system integrerar olika standarder och förordningar för att tillsammans skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö, hög arbetstillfredsställelse och långsiktig lönsamhet.

Kvalitetsstyrning

För att se till att vi håller hög kvalitet följer vi SS-EN ISO 9001:2015. Denna del omfattar:

  • En rad rutiner och instruktioner som täcker alla viktiga processer i verksamheten.
  • Övervakningsprocesser som ser till att rutiner och instruktionen är effektiva.
  • Systematisk insamling av statistik som ligger till grund för beslut.
  • Kontroll av produktionen för att minska fel och se till att det sker korrigerande åtgärder vid behov.
  • Regelbundna omprövningar av enskilda processer och kvalitetssystemet.
  • Rutiner för att underlätta ständiga förbättringar.

Miljöstyrning

För att kontrollera och minska vår miljöpåverkan följer vi SS-EN ISO 14001:2015. Denna del omfattar:

  • Rutiner och instruktioner för att hjälpa organisationen att minimera förbrukning av ändliga resurser.
  • Styra och övervaka verksamhet som orsakar negativa förändringar gällande luft, vatten eller mark.
  • Rutiner och verktyg för analys av miljöaspekter och för att få fram alternativ till förbättringar.

Internkontroll av arbetsmiljön

När vi jobbar med arbetsmiljön följer vi SS-OHSAS 18001 vilket omfattar att vi arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt.

Svetsare

Relaterat