Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Våtlack

Rostskyddssystem
Ett rostskyddssystem skall förhindra korrosion av järn och väljs beroende på aggressiviteten i omgivande miljö, planerat förebyggande underhåll, krav på livslängd, estetiska krav och typ av konstruktion. Den sistnämnda är avgörande för att över huvud taget kunna applicera ett effektivt rostskydd och för att undvika t.ex. dolda spalter och öppna hålrum utan åtkomlighet. Ett rostskyddssystem består principiellt av förbehandling samt efterföljande beläggning med metallskikt och eller färgskikt. Förbehandlingen innebär att man beroende på ytbehandling måste avlägsna föroreningar, lösa partiklar samt skapa en erforderlig ytprofil för efterföljande behandling.

Metallisk beläggning
Den metalliska beläggningen har vanligen två funktioner där den ena innebär val av metall med låg korrosionsbenägenhet i aktuell miljö och den andra innebär val av metall för att åstadkomma ett galvaniskt skydd där den metalliska beläggningen ska vara oädlare än grundmaterialet dvs. stål vilket även vid en skada i beläggningen skyddar det underliggande stålet, om än under en kortare tid. Den vanligaste metoden vid metallisk beläggning är zink vilken lämpligast påförs större konstruktioner genom varmförzinkning vilket ger ett heltäckande skydd både in- resp. utvändigt i konstruktioner. Dock begränsas metoden av produkternas storlek varför sprutmetallisering kan bli aktuellt, vilket innebär att man smälter en metalltråd mha gas eller ljusbåge och sprutar på smält metall på stålytan.

Förbehandling
Vid målning är det i allmänhet ett krav att avlägsna olja och fett medelst hetvattentvätt, avfettning eller dyl., tvätta bort salter med färskvatten, gärna hetvatten vilket ökar salternas löslighet, samt blästra bort övriga fasta föroreningar t.ex. valshud vilken är ädlare än stål och därför påskyndar korrosion. Slutligen skapar blästringen en ytprofil i vilken ger god vidhäftning för det första färgskiktet.

Färgsystem
En verkstadsgrundfärg eller shopprimer kan påföras för att tillfälligt skydda den blästrade ytan mot återrost före applicering av övriga färgskikt. Vid målning av varmförzinkade ytor s.k. duplexmålning bör varmförzinkningen uppfylla klass A för att uppnå bästa resultat. Även varmförzinkade ytor måste förbehandlas enligt ovan för att rengöras från bl.a. olja men framförallt zinksalter, vilka är vattenlösliga och snabbt bildas utomhus. En lätt blästring av zinkytan bör utföras vilket säkerställer en god vidhäftning för första färgskiktet.

Grundfärg
Grundfärgen ska väta underlaget väl och ge färgskiktet en varaktig vidhäftning mot underlaget. Den ska förhindra att rost uppkommer samt hindra ev. spridning av rost från skador i färgen. För det första färgskiktet den s.k. grundfärgen kan vid applicering direkt mot stål väljas en zinkrik färg vilken ger ett visst katodiskt (galvaniskt) skydd vilket ökar livslängden. I detta fall bör en ev. verkstadsgrundfärg eller shopprimer först avlägsnas såvida inte denna är zinkrik.

Mellanfärg
Mellanfärgen är till för att ge en god vidhäftning mot grundfärgen vilket är särskilt viktigt vid montering då det kan gå långa tider mellan applicering av de olika färgskikten i systemet. Mellanfärgen bygger ofta upp ett tjockt färglager för att bygga upp systemets totala skikttjocklek vilket i sig försvårar för syre och vatten att tränga ner till stålets yta och därmed förhindra att rost över huvud taget kan uppstå. Mellanfärgen kan ibland även användas som täckfärg då inga krav ställs på glans eller kulör.

Täckfärg
Täckfärgens funktion är att ge färgsystemet god motståndskraft mot den omgivande miljön och ge en estetiskt tilltalande yta där glans och kulör ofta är avgörande.

Färgteknologi
En rostskyddsfärg består principiellt av bindemedel och pigment och kan delas in i olika färgtyper med utgångspunkt från bindemediets funktion. Utvecklingen går idag mot miljövänligare produkter fria från miljöfarliga metaller och med betydligt mindre lösningsmedel än tidigare s.k. High solidprodukter och nu erbjuds även vattenbaserade produkter. Vid nymålning är det främsta hotet utsläpp av lösningsmedel vilka är ett problem både för arbetsmiljön såväl som den yttre miljön men även direkt spridning av färg med innehåll av metaller, isocyanater etc. kan orsaka miljöproblem. Minst lika viktigt är dock att ta hänsyn till hela livscykeln och beakta övermålningsbarhet och hur färgen ska tas omhand då den en gång ska bytas ut dvs. problem vid bortblästring, återvinning av stål etc.

Bindemedel
Bindemediet är vanligen löst i organiska lösningsmedel eller finfördelat i vatten. De absolut vanligaste bindemedlen består av organiskt material och kan indelas i tre typer vilka utgör grunden för olika färger:

  • Bindemedel som bildar film enbart genom att lösningsmedlen avdunstar.
  • Bindemedel som när lösningsmedlen avdunstat bildar film genom reaktion med omgivningen.
  • Bindemedel som består av en eller flera komponenter vilka efter blandning och efter att lösningsmedlen avdunstat reagerar med varandra och bildar film.

Pigment
Pigmenten består också av tre typer:

  • Rostskyddspigment, vilka ska förhindra korrosionsprocesser där zink eller zinkfosfat är vanligast förekommande. De flesta färgfabrikanter har på frivillig basis tagit bort de
    mest miljöfarliga ämnena som t.ex. bly från produkterna.
  • Armerande pigment, vilka har formen av små fjäll och ska förhindra vatten och syre att tränga igenom.
  • Kulörpigment vilka ska ge en viss kulör, vid tunna skikt dölja underlaget samt skydda mot UV-strålning vilken bryter ner bindemedlen. Även dessa pigment har under senare år bytts ut från bly och kadmium mot mindre miljöfarliga ämnen.

Hjälpmedel
Färgerna innehåller därutöver även vissa hjälpmedel bl.a. katalysatorer för att påskynda vissa processer, antiskinnmedel för att hindra att färgen torkar på ytan, konsistensgivare för att underlätta applicering, ytaktiva ämnen som ökar bindningen mellan de olika komponenterna i färgen och ökar vätningen mot underlaget etc.

Globalmenu

Ytterligare en bok om belysningsstolpar

 En Bok om belysningsstolpar

Beställ boken här

Digital version 

Kontaktinfo

Kontor:
Vattugatan 11
792 36 MORA

Tlf:   +46 (0)250-59 20 90
Fax: +46 (0)250-59 20 99
info@moramast.se

 

Hitta till oss

Karta: Vattugatan