Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Varmförzinkning

Korrosion definieras som en fysikalisk reaktion mellan en metall och dess omgivning.

Reaktionen är oftast av en elektrokemisk natur. Korrosionen leder oftast till skada på metallens funktion. I vid mening korroderar och förstörs all material utom möjligen ädelmetaller. Vid utvinning av metall ur malm tillförs energi. Metallen representerar alltså ett högre energitillstånd än malmen. Vid korrosionen strävar metallen att frigöra denna energi och återgå till det naturliga stabila tillståndet. Korrosionsprodukterna liknar därför ofta de föreningar, ur vilka metallen en gång framställts.

För stål ska korrodera (rosta) i vanliga miljöer fordras tillgång till både vatten och syre. I de Nordiska länderna finns under den större delen av året både syre och vatten i tillräcklig mängd för att korrosionsprocessen skall fortgå.Stål är den utan konkurrens mest använda metallen i vår tid. Dess enda stora nackdel är en i många miljöer alltför hög korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och föremål mot rost är därför av stort ekonomiskt intresse. Den vanligaste metoden för korrosionsskydd är beläggning för att utestänga fukt och syre från stålytan, en av de vanligaste beläggningarna är metallbeläggning av zink med varmförzinkningsmetoden. Zinkbeläggningen korroderar från ytan in mot stålet och ger katodiskt skydd vid skador i beläggningen. Någon rost uppstår inte mellan zinkbeläggningen och stålet.

Varmförzinkningens för- och nackdelar:

Fördelar

 • Lågt pris, låg årskostnad
 • Zinkbeläggningens långa livslängd. Många gånger ger den ett underhållsfritt rostskydd under konstruktionens hela livslängd.
 • Behandlingen utförs i fasta anläggningar efter ett bestämt system. Detta ger stor säkerhet mot fel.
 • Zinkbeläggningens kvalitet är helt oberoende av vid behandlingstillfället rådande väderlek.
 • Jämn och kvalitativ fullgod beläggning även på svåråtkomliga ytor.
 • Lika tjock eller tjockare beläggning över skarpa kanter och hörn som på släta ytor.
 • Zinkbeläggningens goda förmåga att motstå mekanisk påverkan vid t ex. transporter, omlastning och montering. Skador vid sådan hantering är sällsynta.Beläggningen behöver därför sällan bättras på plats.
 • Om skador ändå uppstår skyddar zinkbeläggningen stålet katodiskt mot rost i mindre repor och slagmärken.
 • Enkel och snabb kontroll

Nackdelar

 • Kan endast utföras i fasta anläggningar
 • Zinkbeläggningens kulör kan endast ändras genom duplexbehandling
 • Föremålens dimensioner begränsas av zinkbadets storlek.
 • Viss risk att plana plåtytor och långa slanka balkar slår sig genom värmepåverkan i badet.

Reaktionen mellan järn och zink
Vid varmförzinkning av otätat och aluminiumtätat stål packas järn-zinkkristallerna i legeringsskiktet tätt. Den smälta zinken hindras alltså från att nå stålytan. Reaktionen kan då endast ske mellan det järn och den zink som diffunderar genom legeringsskiktet. Resultatet blir att reaktions- och tillväxthastigheten avtar och beläggningen blir relativt tunn. (Enligt SS-EN ISO 1461) Ytan blir slät och antar en svagt blåaktig metallglans. I vissa fall kan zinken stelna i form av slumpvis riktade kristaller, vilket ger ytan ett utpräglat "rosmönster". Deta mönster är bara en särskild form av kristallbildning och är inget tecken på vare sig god eller dålig varmförzinkning.

Vid varmförzinkning av kiseltäta stål sker en reaktion mellan kisel och zink som ger glesa strukturformer med dålig packning mellan legeringskristallerna. Zink från badet kan därför tränga nästan ända ned till stålytan. Beläggningens tjocklek ökar alltså kraftigt med ökande dopptid och skiktet blir i allmänhet relativt tjockt. (Enligt SS-EN ISO 1461) Ytan blir matt, sträv och med en ljus till mörkgrå kulör, ofta blir ytan inte entydigt grå utan får ett flammigt utseende med delvis matta grå och delvis blanka områden.

Utseende
Enligt SS-EN ISO 1461 skall föremålets ytor vara fria från synliga fel såsom blåsor, taggar, zinkaska, flussmedel och obelagda områden. Klumpar, droppar och tjocka rinningar tillåts inte där de kan inverka på det varmförzinkade föremålets användning. Orsak till reklamation är inte förekomsten av mörkare grå områden, ett cellformigt mönster, en del ojämnheter i ytan eller "vitblemma" (vitrost). Mindre obelagda fläckar kan lämnas obelagda medan en lokal fläck större än ca. 50 mm² bör repareras. Det vanligaste sättet att reparera är målning med zinkrik färg.

Zinkbeläggningens korrosion
Zink är en oädel metall med stor korrosionsbenägenhet. Att korrosionshastigheten ändå är låg beror på att metallens yta snabbt blir täckt med korrosionsprodukter, som sedan skyddar mot vidare korrosion, detta ger produkten dess matta grå yta. En del varmförzinkade ytor kan efter en viss tids exponering anta en rödbrun färgton som efter fortsatt exponering kan övergå till nästan svart. Missfärgningen uppträder huvudsakligen på kiseltätat stål. Legeringen korroderar varvid järn frigörs och tillsammans med luftfukt eller regnvatten bildar rost. Detta kan uppfattas som att rostskyddet är mycket nedsatt eller helt slut. Detta är dock sällan fallet. Järn-zinklegeringar skyddar det underliggande stålet bättre mot korrosion, upp till 30-40% än vad ren zink gör. De missfärgade ytorna kan om så krävs av utseendeskäl, med fördel målas.

Vitblemma
Vitblemma eller vitrost uppträder som en vit mjölig beläggning på nyförzinkade, blanka ytor. En förutsättning är att det nyförzinkade godset utsätts för kondens eller regnvatten och att detta inte snabbt torkar upp. Zinkytor som redan fått ett normalt skyddsskikt av korrosionsprodukter angrips sällan. Vitblemmeskiktet sitter löst på zinkytan, när föremålet torkar upphör angreppet. Vitblemman tvättas så småningom bort från zinkytan och föremålet får ett normalt utseende. På varmförzinkade föremål har vitblemman ingen betydelse för korrosionsskyddets livslängd. SS-EN ISO 1461 godtar ej vitblemma som orsak till reklamation såvida detta inte angivits redan vid beställningen.

Globalmenu

Ytterligare en bok om belysningsstolpar

 En Bok om belysningsstolpar

Beställ boken här

Digital version 

Kontaktinfo

Kontor:
Vattugatan 11
792 36 MORA

Tlf:   +46 (0)250-59 20 90
Fax: +46 (0)250-59 20 99
info@moramast.se

 

Hitta till oss

Karta: Vattugatan