Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Termoplast

Vad är termoplastbeläggning?
Termoplastbeläggning är en metod att med värme (termo) smälta ut ett plastpulver på en metall i syfte att erhålla ett långtidsverkande och miljövänligt korrosionsskydd. Processen sker termiskt, alltså utan några lösningsmedel och är inte miljöpåverkande.

Termoplastning ökar livslängden hos produkter och minskar underhållskostnaderna. Systemet klarar kraven i ytterst aggresiva miljöer såsom saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer och vid stora temperaturvariationer. Det ger en hög mekanisk slitstyrka och hög slagtålighet då termoplastskiktet är 300 - 700 µm. Ytan är heltäckande, porfri och stark, vilket gör den hygienisk, smutsavvisande och estetisk. Vid test av alternativa korrosionsskydd på stolpar som utfördes av Korrosionsinstitutet på uppdrag av Kommunförbundet och Vägverket, fick Termoplastning enligt Corroprosystemet högsta betyg. Flera tusen belysningsstolpar har försetts med detta skydd, vilket utöver en estetiskt tilltalande yta, även ger det bästa korrosionsskyddet.

Vad är Corroprosystemet?
Grundförutsättningen för alla bra korrosionsskydd, är val av lämpliga beläggningssystem, kunskaper om förbehandling och sakkunnigt arbete. Corropro har sedan 1982 utvecklat och utfört termoplastbeläggning och har med mer än 15 års erfarenhet visat sig besitta just dessa kunskaper.Ytbehandling med Corroprosystemet utföres idag av:
Alvenius industrier (rör och rördelar) samt av Midroc Alucrom (stolpar, tankar, pålar med mera)

Utmärkande egenskaper:

 • Utomordentligt god vidhäftning till underliggande metall, utan användande av primer.
 • Mycket god väder- och UV-beständighet
 • God kemikalieresistens både i sur och alkalisk miljö.
 • Mycket bra flexibilitet även vid låga temperaturer.
 • Hög slagseghet
 • Hög nötningshållfasthet
 • Minimal underrost vid mekanisk skada
 • Hög elektrisk genomslagshållfasthet
 • Påverkar ej miljön vare sig i produktion, användande eller destruktion
 • Enkel att reparera vid skador, även efter lång tid av användande
 • Lägges i 1 (ett) skikt mellan 300-700 µm i olika kulörer
 • Enkel att klottersanera

Vad innebär de utmärkande egenskaperna?

Vidhäftning:
Ett varaktigt korrosionsskydd måste vidhäfta till den metall som skyddet skall verka på. Denna vidhäftning skall vara bestående och vid en skada skall inte korrosion kunna få fäste under ytan. Vid test utförd enligt ISO 7253 var resultatet att vidhäftningsförlust i skada var mindre än 10 mm, och underkorrosion 2-3 mm.

Väderbeständighet:
Korrosionsskyddet skall inte påverkas av UV strålning eller annan påverkan såsom t ex. surt nedfall.
Vid test utförd enligt ASTM G53/88 visade termoplasten inte någon synbar förändring i vare sig kulör eller glans.
Vid test av termobeläggningen enligt Corroprosystemet på belysningsstolpar, som utfördes av Korrosionsinstitutet, ges prognosen bra att klara 50 års livslängd. Av 14 olika korrosionsskydd som testades var det bara 3 stycken som klarade prognosen bra.

Kemikaliebeständighet:
Termoplaster klarar generellt både sur och hög alkalisk miljö. Tester som utförsts i mycket aggresiv miljö som t ex. transport av syror i rör, har resultaten varit mycket bra.

Flexibilitet:
Korrosionsskydd bör ha god flexibilitet (även vid låga temperaturer -30-40 C). Den termoplast som vi oftast väljer har mycket hög flexibilitet ca. 800% före brott. Detta är mycket viktigt vid t ex. böjningar, vibrationer samt vid slag och stötar, vilket annars skulle betyda mikrokrackeleringar i ytbeläggningen.

Slagseghet:
Ytbeläggningar skall klara slag och stötar vid mekanisk påverkan i samband med t ex. montering, transport mm. Corroprosystemet klarar detta mycket bra (se ovan beträffande Flexibilitet)
Test utförd enligt Gardner ISO 6272 med goda resultat.

Nötningshållfasthet:
Ytor bör klara viss nötning, utan att slitas bort eller släppa från underlaget. Här väljer man typ av termoplast efter de krav som ställs. Detta kan betyda att man i vissa fall måste använda en "hårdare" plast, vilket givetvis medför mindre flexibilitet.
Test utförd enligt Taber ASTM D4060/84 (PPA 571) med goda resultat.

Underrost:
Ett högvärdigt korrosionsskydd ska klara gränsvärdet max 10 mm spridning från repa till frilagd kant enligt SS 18 42 19. Detta klarar Corroprosystemet (se ovan besrivet Vidhäftning).

Elektrisk genomslaghållfasthet:
Korrosionsskydd skall vara täta s.k. barriärskydd, för att förhindra korrosionsangrepp. Alla termoplastade ytor enligt Corroprosystemet, porositets testas med 1 kv/100 µm för att bli godkända. (Vid t ex. 600 µm alltså 6 kv).

Miljöpåverkan:
Alla strävar idag efter att värna om miljön, detta innebär att användaren idag har ett ansvar att välja miljövänliga korrosionsskydd. Samtliga termoplaster som används i Corroprosystemet skall vara miljöopåverkande både i produktion, användande och/eller vid destruktion. T ex. termoplasten PPA 571 som är vanligt förekommande i Corroprosystemet uppfyller kraven enligt EU direktiv 91/155/EEC.

Reparation av skadad yta:
Skador som kan uppstå vid t ex. transport, montering och hantering, skall enkelt gå att reparera. En termoplastbeläggning är i motsats till härdplaster mycket enkel att reparera då den bibehåller sitt termiska minne under en mycket lång tid. Vid reparation avger den inte några giftiga gaser eller annan påverkan.

Termoplastbeläggning av belysningsstolpar:
Svenska Kommunförbundet beslöt 1985 att genomföra ett FoU-projekt om rostskydd av belysningsstolpar mm.
Detta projekt visade med all tydlighet att behovet av förstärkt rostskydd på stolpar var mycket stort. 1990 togs ett program för fältprovning fram, som skulle utföras av Korrosionsinstitutet i samarbete med Kommunförbundet och Vägverket. 1998 redovisades resultatet av fältprovningen där man gav prognoser alternativt bra, tvivelaktigt eller dåligt att klara 50 års livslängd. Endast 3 stycken av ursprungligen 14 stycken olika system klarade prognosen: bra. Resultatet av testen finns i KI:s rapport med reg.nr: 54 291.

Corroprosystemet var bland dessa 3, och det medförde att Stockholm Stad tog beslut att aldrig sätta ut nya stolpar utan detta förstärkta korrosionsskydd. Till dags dato har tiotusentals stolpar blivit termoplastade av oss.


Det kompletta korrosionsskyddet
Ett mycket stort problem är korrosion på befintliga stolpar och master, speciellt i markbandet. Det har inträffat och kommer att inträffa, att stolpar viker sig på grund av dåligt underhåll. Ännu har ingen allvarlig olycka rapporterats av denna orsak, men....

Moramast AB korrosionsskyddar gods genom att ytbelägga det med termoplast. Detta ger ett långvarigt och ekonomiskt korrosionsskydd, som är oskadligt för miljön.

Moramast samarbetar med Alucrom-Corropro som är specialister på termoplaster. Dom väljer med sakkunnig hjälp beläggningsmaterial med rätta egenskaper för varje specifikt krav. Materialet får varken vid beläggningstillfället eller senare i användning vara skadligt för miljön eller hälsan.

Corroprosystemet ökar livslängden hos produkter och minskar underhållskostnaderna. Det ger en yta som är hygienisk och beläggningen är internationellt godkänd för direkt kontakt med livsmedel. I fråga om livslängdskostnad står sig gods belagt med Corroprosystemet mycket väl i jämförelse med andra korrosionsbeständiga material, som rostfritt stål, glas och keramiska material.

Systemet klarar kraven i ytterst aggresiva miljöer såsom saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer och vid stora temperaturvariationer. Det ger en hög mekanisk slitstyrka och hög slagtålighet då termoplastskiktet är 300-700 µm. Ytan är heltäckande, porfri och stark, vilket gör den hygienisk, smutsavisande och estetisk.

Corroprosystemet är flexibelt med olika metoder för beläggning: virvel och rotationssintring, elektrostat-, flock- och flamsprutning för olika typer av gods.

Alucrom-Corropro har sedan flera år tillbaka utfört termoplastning på nya belysningsstolpar, dels som förstärkt rostskydd, men även som helbeläggning i viss kulör.

Vid test av alternativa korrosionsskydd på stolpar som utfördes av Korrosionsinstitutet på uppdrag av Kommunförbundet och Vägverket, fick Corroprosystemet högsta betyg. Flera tusen belysningsstolpar har försetts med detta skydd, vilket utöver en estetiskt tilltalande yta, även ger det bästa korrosionsskyddet.

Corroprosystemet finns på en rad olika konstruktioner, kort sagt överallt där korrosionsproblem dyker upp.

Globalmenu

Ytterligare en bok om belysningsstolpar

 En Bok om belysningsstolpar

Beställ boken här

Digital version 

Kontaktinfo

Kontor:
Vattugatan 11
792 36 MORA

Tlf:   +46 (0)250-59 20 90
Fax: +46 (0)250-59 20 99
info@moramast.se

 

Hitta till oss

Karta: Vattugatan