Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

EN40/CE-märkning

Om verksamhetssystemet

Moramast AB arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljösystem som syftar till att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer med kunder. Detta uppnås genom att använda vårt verksamhetssystem som säkerställer att kunderna blir nöjda och att organisationen når sina mål. Vårt verksamhetssystem integrerar två standarder och en förordning och uppfyller kraven i SS ISO 9001:2000. Kvalitetsledningssystem, SS ISO 14001 Miljöledningssystem
samt förordning AFS 2 001:1 Internkontroll av arbetsmiljön.

Kvalitetsstyrningen omfattar:
  -En rad rutiner och instruktioner som täcker alla viktiga processer i verksamheten
  -Övervakningsprocesser som ser till att rutiner och instruktionen är effektiva.
  -Systematisk insamling av statistik som ligger till grund för beslut.
  -Kontroll av produktionen för att minska fel och korrigerande åtgärder vid behov.
  -Regelbundna omprövningar av enskilda processer och kvalitetssystemet.
  -Rutiner för att underlätta ständiga förbättringar.

Miljöstyrningen omfattar:
  -Rutiner och instruktioner för att hjälpa organisationen att minimera förbrukning av ändliga resurser.
  -Styra och övervaka verksamhet som orsakar negativa förändringar till luft, vatten eller mark.
  -Rutiner och verktyg för analys av miljöaspekter och för att få fram alternativ till förbättringar

Internkontroll av arbetsmiljön omfattar:
-Ett systematiskt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor .
Viktiga beståndsdelar är:
  Mål - Så här vill vi ha det
  Kartläggning - Så här är det i dag
  Åtgärder - Det här måste vi göra
  Uppföljning - Så här blev det
Genom att integrera arbetsmiljöfrågor med kvalitet och miljö strävan till ständiga förbättringar skapas förutsättningar för en bra arbetsmiljö, hög arbetstillfredsställelse och långsiktig lönsamhet.

 

Om standardisering

Runt om i världen pågår ett ständigt och intensivt arbete med att skapa standarder inom vitt skilda områden. För svenska företag och organisationer är det nödvändighet att känna till utvecklingen inom respektive område och marknad. Europeiska standarder utarbetas när industrin, handeln eller allmänheten har betydande behov av en standard. Till exempel kan industrin behöva garantera att varor och tjänster är lämpliga för sitt ändamål och att de är jämförbara och kompatibla.
En standard kan definieras som ett föreskrivet sätt att diskutera, presentera eller göra något och kan sägas vara antingen:
  -Exempel på lösning av återkommande problem.
  -En rekommendation att göra något, som till exempel att
 utforma en produkt använda en produktionsmetod på ett bestämt sätt
  -En uppsättning av rekommenderade värden (minimikrav).

 

Varför standard?

En standards tillkomst grundar sig oftast på återkommande problem. Att använda standarder i sin verksamhet leder ofta till en eller flera av följande fördelad:
  -Säkrare produkter
  -Underlättar kommunikation
  -Minskar onödiga variationer
  -Säkrar kvalitet
  -Underlättar uppfyllande av krav, regler och rekommendationer
  -Främjar teknisk och ekonomisk utveckling.

 

Standarder i vår bransch

De första standarderna för belysningsstolpar SS 2776 och SS 2777 fastställdes av SIS år 1979. Standarden var en så kallad föreskrivande standard med rekommenderad terminologi,
allmänna krav och mått, beräkningar och ytbehandling. Standarderna blev också en branschstandard genom att Sveriges Elgrossister skapar en katalog över elektriska apparater och artiklar och upptar belysningsstolparna i sortimentet och tilldelar stolparna ett E-nummer.

År 2005 den 28 januari upphör SS 2776 och 2777 att gälla. Ersättare är sex Europeiska standarder som också antas av SIS som svensk standard med beteckningarna:
-SS-EN 40-1  Terminologi
-SS-EN 40-2  Allmänna krav och mått
-SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster
-SS-EN 40-3-2 Konstruktion och verifiering genom provning
-SS-EN 40-3-3 Konstruktion och verifiering genom beräkning
-SS-EN 40-5  Krav för belysningsstolpar av stål
-SS-EN 40-6  Krav för belysningsstolpar av aluminium
Den nya standardserien är en så kallad kravstandard som innehåller krav en uppsättning värden och produktionsmetoder. Kraven i standarderna måste uppfyllas men i övrigt står det tillverkaren fritt att skapa sitt eget standardsortiment.

 

De nya kraven

En stor avgörande skillnad är att SS-EN 40 ställer krav på tillverkaren att specificera laster och verifiera konstruktionen genom provning eller beräkning. För att möta detta krav har Mora Mast utvecklat ett beräkningsprogram som beräknar värden för konstruktionen vindlaster och dödviktlast med hänsyn till topografi och metreologisk information, designlast, böjmoment, vridmoment, hållfasthet i kritiska snitt, och utböjning. Totalt 30 beräkningar per konstruktion.
Alla konstruktioner skall slagprovas enligt EN 50102 kategori IK08.
Eftergivliga konstruktioner skall krockprovas enligt SS-EN 12767
Nya krav på tillverkningen SS-EN 40-5/6
  -Certifiering av svetsprocedurer
  -Spårbarhet, materialintyg till parti
  -Kontroll före svetsning
  -Kontroll efter svetsning
  -Processkontroll
  -Testprotokoll
  -Märkning
  -CE märkning

 

Om CE märkning

För ett stort antal produkter gäller att de måste vara försedda med CE-märkning för att få marknadsföras och säljas inom EES-området. EES står för Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet och är ett avtal mellan EU och Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein.
Även om man inte planerar att sälja sin produkt utanför Sverige måste den vara CE-märkt om den tillhör produktgrupper som innefattas av märkningstvånget.

 

Vad innebär CE-märkning?

CE-märkningen innebär att en produkt kan tillverkas eller importeras för att säljas i vilket som helst av de länder som är medlemmar i EU/EES, och att de olika länderna inte får sätta varken strängare eller mildare krav på produkten än som anges i direktiven.
Detta betyder i klartext att om en produkt uppfyller kraven i lagtexten och är försedd med CE-märkning med automatik är godkänd för försäljning i hela EU/EES utan ytterligare godkännanden i de olika staterna.

 

CE-märkning av våra produkter

Vår produkt belysningsstolpar till hör produktgrupp Vägutrustning som omfattas av Byggproduktdirektivet EU89/106/EEG Lightening columns och därmed av märkningstvång.
Av EU:s 27 medlemsländer tolkar tre länder(Sverige, Danmark och England) CE-märkningen som frivillig. Detta medför att lagstiftningen i olika medlemsländer halta och tanken om enhetliga regelverk saboteras
Byggproduktdirektivet är nu 10 år och det är tid för översyn och revision. Vis av tolkningstvisten skrivs nu direktivet om till en bindande Byggproduktförordning. Utkastet är skrivet och är ute på remiss. Den nya Byggproduktförordning förväntas att antas av EU under höstens svenska ordförandeskap. Direktivet blir då lag som måste antas av alla medlemsländer. CE-märkningen är då i lag föreskriven.

Globalmenu

Ytterligare en bok om belysningsstolpar

 En Bok om belysningsstolpar

Beställ boken här

Digital version 

Kontaktinfo

Kontor:
Vattugatan 11
792 36 MORA

Tlf:   +46 (0)250-59 20 90
Fax: +46 (0)250-59 20 99
info@moramast.se

 

Hitta till oss

Karta: Vattugatan